FOTO2 

Mark  KOMISSAROV 


Mark se narodil v roce 1949 v Rusku v Moskvě. Zde absolvoval vysokou školu technickou. V roce 1989 se však i s rodinou přestěhoval do New Yorku. Je prezidentem společnosti „Blind Care Foundation“, viceprezidentem společnosti „Olma LLC“ a autorem metody  „Přímé vnímání informací z okolí“. V současné době vyučuje této metodě dospělé i děti po celém světě. Mark dlouhodobě aktivně spolupracuje s vědeckými ústavy na výzkumu fenomenální možnosti lidského mozku přijímat informace z okolí, bez použití běžných orgánů vnímání a zároveň tak potvrzení aktivace další části dosud nevyužívané mozkové kapacity. Mark Komissarov je autorem knihy „Jsi jasnovidec 21 století, tvůj čas nadešel”.

Přímé vnímání informací, jako nová úroveň lidského vědomí

.

Od dávných dob, jako od antických časů si byli lidé vědomi pojmů jako Jasnovidectví v celonárodním měřítku. Nicméně, toto bylo vždy jen o projevu naprostého fenoménu- schopností, které čas od času demonstrovalo pár vyvolených „duchovních“.

Možnost vnímat informace, bez využití nám známých smyslových orgánů, mě začala zajímat v roce 2000. V té době jsem i poprvé oficiálně vystoupil s hypotézou o existenci Centra Informačního Vnímání (CIP) v lidském mozku, které je schopné přímého příjímání informací z vnějšího okolí. V USA, New Yorku, jsem založil školu pro aktivaci této neobvyklé schopnosti. Prostřednictvím složitě vyvinuté metody, jsem tuto dovednost učil ve třídách každého, kdo měl zájem, nezávisle na pohlaví či věku. Věk studentů, kteří se účastnili mých kurzů, byl v rozmezí od 3 do 70 let.

Deset let provozování této školy ukázalo prakticky tuto schopnost lidského mozku – přímého informačního vnímání. Nejzřetelněji se tato schopnost projevuje u dětí do dvanácti let. Nošením neprůhledné pásky, znemožňující fyzické zření, se moji mladí studenti naučili působit v jejich okolním prostředí stejně tak snadno, jako by to dělali s oběma otevřenýma očima. Děti četly, psaly, hrály si s míčem, jezdily na kole a kolečkových bruslích. To znamená, že jednoduše prokázaly schopnost mozku přijímat vizuální informace z vnějšího okolí, bez použití orgánů zraku. To vše slouží jako dostatečný důkaz o skutečnosti , že mozek je schopný přímého vnímání informací. V současné době, evropští vědci a výzkumníci v Moskvě a Petrohradu pracují na dalších vědeckých důkazech tohoto jevu.

.

.

Metoda přímého vnímání informací z okolí

.
„Člověk je schopen jakoukoliv informaci vnímat přímo z okolí bez pomoci pěti smyslových orgánů“
.

…………
…………

.

Celý život se snažíme neustále správně rozhodovat. Náš mozek přijímá rozhodnutí na základě informací, které k němu přicházejí z vnějšího prostředí. Správně přijaté rozhodnutí však může nastat pouze tehdy,  pokud obdržíme pouze přesné a bezchybné informace, které jsou pro dané rozhodování nezbytné. Informace které potřebujeme, nám dodává našich 5 organů vnímání (zrak, čich, sluch, chuť, hmat). Jsou tedy zprostředkovateli mezi okolním světem a našim mozkem. Ovšem tyto naše běžné orgány vnímání mají tendenci dělat chyby, tedy v důsledku předávat chybné informace pro rozhodovací proces. Tím pádem náš mozek na základě chybně dodaných informací od pěti orgánů vnímání může udělat chybné rozhodnutí, což může vést k nepříjemným životním situacím a někdy i k fatálním následkům.

Pokud člověk má aktivované „Centrum Informačního Vnímání“, je schopen přijímat informace z okolí napřímo, bez zapojení běžných pěti smyslů a může tedy dělat životně důležitá rozhodnutí bez negativních důsledků. Právě “napřímo“ přicházející informace jsou vždy přesné, jelikož přichází bez zkreslení podmíněného délkou zpracování informace mozkovým kanálem logického myšlení.

.

Aktivace Centra Informačního Vnímání otevírá nové možnosti a schopnosti:

– Člověk si je více jistý.

– Bude lépe vědět co má dělat a jak postupovat v té které životní situaci.

– Bude přesně vědět koho si má vybrat např. jako obchodního partnera, či pro rodinný svazek.

– Bude mít ve svých rukou potenciál, který je možné rozvíjet do hloubky podstaty a ve všech sférách působnosti.

.

Přímé informační vnímání dává člověku možnost vědět o probíhajících událostech ve světě bez ohledu na vzdálenost, překážky a dokonce i bez ohledu na čas.

.

.

Metoda přímého vnímání informací z okolí

.

Cílem metody je přesnou posloupností cviků a dalších speciálních postupů aktivovat Centrum Informačního Vnímání (CIV), tzn. běžně nevyužívanou část mozku, jejíž aktivováním lze dosáhnout schopnosti mimosmyslového vnímání (vnímání jiným způsobem, než klasickými pěti smysly). V současné době se metoda zaměřuje na rozvoj dvou fenoménů, jež nabízí aktivované CIV:

.

1. Přímé Informační (intuitivní) vědění – Vnímání informací z okolního světa, které získáváme napřímo v podobě vědění. Zaměříme se na to, co nás zajímá a jsme schopni získat odpověď v podobě informace – jednoduše víme. Tato oblast odkrývá až netušené možnosti, které lze v sobě rozvinout.

.

2. Přímé informační (intitivní) vidění – aktivované CIV umožňuje i schopnost vidění bez použití fyzických očí. Jde o princip vidění. Díky tomuto postupu lze obejít i zrakový handicap.

Autor metody Mark Komissarov na veřejných prezentacích ( konají se zpravidla den před zahájením semináře ) vysvětluje, jak tento proces probíhá a prakticky ukazuje způsob aktivace centra pro příjem mimosmyslových informací.

.

V rámci Metody Přímého vnímání informací z okolí jsou vyhlašovány semináře pro dospělé i děti.

.

Děti do 12ti let prochází aktivací CIV a výukou pouze Informačnímu (intuitivnímu) vidění. Výuka informačního vědění (mimosmyslového vnímání) je určena pouze dospělým a dětem od 13ti let. 

.

Dospělí se v rámci metody mohou zúčastnit seminářů zaměřených na vědění i vidění, pouze vidění je pro ně zpřístupněno až jako druhý stupeň seminářů (po absolvování prvního stupně – vědění). Je to z toho důvodu, že aktivace CIV je u dětí mnohem jednodušší – děti nejsou informačně zanešené tak jako dospělí a určitá dogmata, která jsme přijali za léta našeho zrání, nám dospělým komplikuje cestu otevření intuitivního vidění přímo. Po aktivaci CIV formou vědění, je ale mnohem snazší zpřístupnit dospělým vidění. 

.

.Mark Komissarov - Metoda intuitivního vidění

.

Semináře Intuitivního vidění pro děti do 12ti let

Aktivací CIV dochází u dětí k mnoha pozitivním změnám. Jak je zmíněno výše, dochází k zapojení nové části mozku, která se běžně nevyužívá. Možnost vidět bez očí je jistě lákavá, ale není to jen o vidění, které  využijí hlavně zrakově handicapovaní jedinci. Hraním si s touto schopností dochází k dalším důležitým změnám, které jistě oceníme ve vývoji našich dětí. Dochází k navýšení IQ, zlepšuje se soustředění, komunikace, odbourávají se psychické bloky, to vše jsou poznatky za léta, která má tato originální metoda za sebou. Děti se baví, hrají si a přitom dělají pro svou budoucnost výrazné kroky. Samozřejmě je to ale i o vidění a tím pádem možnost pro děti se zrakovou vadou vidět ostře i bez brýlí a jiných optických pomůcek.  

Více k dětským kurzům naleznete pod tímto odkazem – 

.

.

 

Metoda přímého vnímání informací z okolí

..

Již Albert Einstein řekl, že lidstvo běžně využívá jen necelých 10 procent kapacity mozku a těch zbývajících 90 procent lidé neaktivují a nevyužívají.

.

…………
…………

.

Semináře Metody přímého vnímání informací z okolí pro dospělé

.

Dospělí jsou vyučováni schopnosti vnímat informace napřímo ve formě vědění. Děti při aktivované schopnosti informačního (intuitivního) vidění vidí např. aktovku stejně, jak jej vidíme fyzickým zrakem (rozdíl je pouze v případě vady očí, že vidí ostře jako zdravé oči). Dospělý však ve formě vědění po zaměření pozornosti na aktovku tuto sice nevidí, ale může “vědět”, že zde aktovka leží, i co je uvnitř této aktovky. Narozdíl od způsobu vidění, při výuce “vědění” nejsou žádné limity, aktivace této schopnosti skýtá nepředstavitelný potenciál.

.

V našem centru  “Kristall” je metoda Marka Komissarova vyučována prvním z tuzemských oficálních lektorů, jeho dlouholetým partnerem a asistentem pro Českou republiku a Slovensko – Janem Světlákem. Úspěchy jeho výuky jste mohli zaznamenat ať již v médiích, či zde na našich videích. Osobitý styl výuky a přínosy pro samotnou metodu oceňovanou i autorem metody dnes vyučuje pod názvem “Kurz mimosmyslového vnímání”, což je kurz informačního vědění pro dospělé, dle této metody, pouze v jeho osobitém podání výuky.  .

.

Absolvování semináře Vám umožní:

 

• probudit a rozvinout vlastní schopnosti, které byly doposud považované za paranormální.

.

• otevřít a aktivovat vlastní vnitřní informační centrum, které má každý člověk, i když o něm neví a nepoužívá ho

.

• přijímat signály (informace) z okolí a používat je ve svůj prospěch (v podnikání, v partnerství, v mezilidských vztazích, ve výchově dětí atd.)

.

Více informací k vědění- mimosmyslovému vnímání- naleznete zde  

.

Pro zájemce o autorské kurzy jsou našim centrem nabízeny i přímé kurzy Marka Komissarova v Čr a to informační vědění pro dospělé, i vidění pro dospělé (druhý stupeň seminářů). Kurzy jsou překládány do českého jazyka. Aktuálně vyhlášené kurzy naleznete níže  :

.

.

…………
…………

.

.

UPOZORNĚNÍ:

Metoda přímého vnímání informací z okolí je unikátní autorskou metodou Marka Komissarova s 16ti letou praxí, jež prošla nezbytnými vědeckými a lékařskými výzkumy tak, aby byla prokázána její bezpečnost. Taktéž oficiální lektoři metody byli dlouhodobě zaškolováni, prošli speciálními lektorskými kurzy absolvovanými přímo u autora metody s dostatečnou praxí pod dohledem autora tak, aby byla kvalita oficiálních lektorů zajištěna.

Mark Komissarov se distancuje od jiných komerčních metod, které z jeho metody vycházejí, odkazují se na jeho metodu (či ji údajně vylepšují)  a neoficiálních lektorů, kteří používají postupy okoukané z jeho metody. Za případné psychické, či jiné negativní dopady při takové výuce neoprávněnými osobami nenese autor žádnou zodpovědnost.


Doporučujeme si certifikaci lektorů kurzů předem ověřit na oficiálních stránkách autora Marka Komissarova – http://mkomissarov.com/ru/trainers/

.

.

ČLÁNKY

.

Pexeso poslepu? Metoda Marka Komissarova učí děti vidět a dospělé vědět
Magazín Týdeníku Strakonicko, leden 2015  Pavla Maradová


Zázraky se dějí
Lidové noviny, 9. listopadu 2013 – Josef Klíma


Začneme užívat šestý smyl?
iDNES 17. březen 2010 – Karel Wágner


Mark Komissarov a jeho škola čar a kouzel  metody přímého vnímání reality.
5.dubna 2012 – MIRIDIA blog

.

.

VÝZKUM - Mark Komissarov

.

obr NY angobr NY czeobr petr ruobr petr cz
Univerzita New York
anglicky
Univerzita New York
česky
výzkum Petrohrad
anglicky
výzkum Petrohrad
česky

 

.

ú

VIDEONAHRAVKY

.

NA VLASTNÍ OČI – Metoda přímého vnímání informací z okolí – TV NOVA  (prosinec 2013)

..

Mark Komissarov k pochybnostem o masce pro jeho metodu ( viz článek  Jak je to s maskou… )

..

Vystoupení Marka Komissarova v internetové televizi „Cesty k sobě“ (červen 2013)

..

 Kompletní ukázka dovedností dětí po absolvování kurzu (únor 2013 – 23 min.)

..


TV BARRANDOV – zpravodajství  (leden 2015)

.

Reportáž o metodě v ruské televizi (červen 2011)

..

Slepý muž pracující s metodou Marka Komissarova

.


 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien